غذای خشک اسپشیال داگ اکسلنس مینی ادالت مونوپروتئین مخصوص سگ های بالغ نژاد کوچک با طعم بره، برنج، سیب زمینی و پرتقال، وزن ۸۰۰ گرم

82,000 تومان

  • ایـن محصـول مناسـب سـگ هـای بالـغ نـژاد کوچـک کـه در محیـط خانـه و یـا خـارج از آن زندگـی مـی کننـد، مـی باشـد.
  • مـواد اولیـه بـا کیفیـت فـوق العـاده شـامل بـره و برنـج، ضامـن هضـم و طعـم لذیـذ آن مـی باشـند.
  • پرتقـال و تخـم کتـان منبعـی بـرای آنتـی اکسـیدان هـا و ویتامیـن هـا هسـتند.
  • فرمولاسـیون ایـن غـذا حـاوی پریبیوتیـک هـای طبیعـی FOS و MOS جهـت سلـامت دسـتگاه گـوارش
    مـی باشـد.

در انبار موجود نمی باشدعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.