غذای خشک سگ مونژه اسپشیال داگ پاپی جونیور توله سگ و سگ های آبستن و شیروار با طعم مرغ و برنج، وزن ۴ کیلوگرم و ۱۵ کیلوگرم

  • یـن محصـول حـاوی مقادیـر بـالای پروتئیـن بـا منشـأ مـرغ و کربوهیـدرات بـا منشـأ برنـج مـی باشـد کــه آن را بــه گزینــه ای مناســب جهــت برطــرف نمــودن نیــاز انــرژی بــالا در ایــن حیوانــات تبدیــلکرده است.
  • نســبت صحیــح کلســیم و فســفر بــرای رشــد مناســب دنــدان هــا و عضــات ضــروری مـی باشـد در این محصول مورد توجه بوده است.
  • مـواد اولیـه بـا کیفیـت بـالا و اسـتفاده از پریبیوتیـک هـا و عصـاره یـوکا موجـب مـی گـردد کـه ایـن محصـول گزینـه ای مناسـب بـرای رشـد و سلامت تولـه سـگ ها باشـد

لطفا وزن مورد نظر را از منوی زیر قیمت انتخاب نمائید.عضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.