غذای خشک سگ مونژه اسپشیال داگ پاپی جونیور توله سگ و سگ های آبستن و شیروار با طعم مرغ و برنج، وزن ۴ کیلوگرم و ۱۵ کیلوگرم

۳۰۵,۰۰۰ تومان۹۴۰,۰۰۰ تومان

  • یـن محصـول حـاوی مقادیـر بـالای پروتئیـن بـا منشـأ مـرغ و کربوهیـدرات بـا منشـأ برنـج مـی باشـد کــه آن را بــه گزینــه ای مناســب جهــت برطــرف نمــودن نیــاز انــرژی بــالا در ایــن حیوانــات تبدیــلکرده است.
  • نســبت صحیــح کلســیم و فســفر بــرای رشــد مناســب دنــدان هــا و عضــات ضــروری مـی باشـد در این محصول مورد توجه بوده است.
  • مـواد اولیـه بـا کیفیـت بـالا و اسـتفاده از پریبیوتیـک هـا و عصـاره یـوکا موجـب مـی گـردد کـه ایـن محصـول گزینـه ای مناسـب بـرای رشـد و سلامت تولـه سـگ ها باشـد

لطفا وزن مورد نظر را از منوی زیر قیمت انتخاب نمائید.

پاک کردن


عضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.

X