غذای خشک سگ مونژه اسپشیال داگ کلاسیک، وزن ۲۰ کیلوگرم

  • ایــن محصــول غذایــی کامــل و مختــص ســگ هــای بالــغ کلیــه نژادهــا بــا ســطح فعالیــت نرمــال مــی باشــد.
  • اســتفاده از مــواد اولیــه بــا کیفیــت بــالا، رعایــت دقیــق بهداشــت در پروســه تولیــد و بسته بندی و روش طبخ خاص آن، کیفیت بالا و طعم لذیذ را تضمین می نماید


عضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.