غذای خشک مفید پرشین، وزن یک کیلوگرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.