پادوان ولنس غذای مخصوص طوطی و عروس هلندی، وزن ۸۰۰ گرمعضویت در خبرنامه محصول پس از ثبت نام در سایت امکان پذیر خواهد بود.